PhuditS

Congratulations! กับ ผศ. กฏ

PhuditSCongratulations! กับ ผศ. กฏ : ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ นพ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ (อาจารย์กฏ)

Read More
NutritionS

ประชุมวิชาการ เบาหวานในมารดา & โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต

NutritionSภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ Workshop “เบาหวานในมารดา&โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต” (นำทีมวิทยากรโดย รศ. นพ. วิทยา ฐิถาพันธ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More
Dean-dptS

คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมภาควิชาฯ

Dean-dptSศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของภาควิชา และปัญหาในด้านต่างๆ โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปและหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์และนารีวิทยา ชั้น 3 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Read More

CCOG 19

CCOG 2019

ภาควิชาจัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี2562 ปีนี้จัดในธีม Advanced Practice CCOG In Love วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 360 คน ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ภาควิชาจัดการประชุมวิชาการใหญ่ประจำปี2562 ปีนี้จัดในธีม Advanced Practice CCOG In Love วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม 360 คน ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมวิชาการครั้งนี้ และร่วมกันส่งต่อ “ความยั่งยืน” ให้แก่ภาควิชาสูติฯ และทำให้การประชุมนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง และมีส่วนสนับสนุนโครงการ “เพราะแม่ต้องการที่ ที่ดี ที่สุด”

CCOG19 4

CCOG19 1

CCOG19 2

Read More
DinnerS

Welcome Dinner CCOG 2019

DinnerSส่วนหนึ่งอของการประชุมวิชาการ CCOG ภาควิชามีการจัด Welcome Dinner ที่ Green Niman ในธีม Back to school ในคืนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ซึ่งได้เชิญกันมาดูความน่ารัก ความสดใสของภาควิชาสูติฯของเรา บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความเป็นกันเอง เป็นครอบครัว ได้แชร์เรื่องราวประสบการณ์ดีๆ เล่าสู่กันฟัง

Read More
OutstandingAlumniS

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นของสูติฯ มช.

OutstandingAlumniSในงาน CCOG 2019 ภาควิชาฯ ได้แสดงความยินดีและมอบโล่เชิดชูเกียรติแต่ศิษย์เก่าสูติฯ มช. ที่ได้จบออกไปทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นพ. วิชัย ชัยชูชนะภัย (ปีเข้าฝึกอบรม 2521) ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือแก่ภาควิชามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 2) นพ. สุธิต คุณประดิษฐ์ (ปีเข้าฝึกอบรม 2534) ซึ่งมีผลงานด้านวิชาการและบริหารด้านแม่และเด็กจำนวนมาก

Read More
WFMEs

WFMF เยี่ยมภาควิชา

WFMEsWFMF เยี่ยมสำรวจภาควิชา: ภาควิชาต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินสถาบันตามเกณฑ์ WFME หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 ม.ค. 2562 ณ ภาควิชาฯ ซึ่งภาควิชาฯ ได้รับข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากมาย เพื่อการปรับปรุงภาควิชาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

Read More
Graduat19s

Congratulations บัณฑิตใหม่ภาควิชาฯ รับปริญญา

Graduat19sCongratulations บัณฑิตใหม่ภาควิชาฯ รับปริญญา: ภาควิชา ฯ ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต (intern สูติฯ) ทั้ง 3 คน เนื่องในโอกาสรับปริญญา 23 มกราคม 2562 ได้แก่ พญ.ลลิตา ประดิษฐ์, พญ.ปาณิศา ฮันตระกูล, พญ. รัศมิ์รวี จันทรศิริ ขอให้มีความสุขในการใช้ศักยภาพของบัณฑิตบันดาลความสุขแก่ผู้ป่วยทุกราย

Read More
Nok-PanS

Congratulations! กับ รศ. นก และ ผศ. ป่าน

Nok-PanSภาควิชาฯ แสดงความยินดีกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ของอาจารย์นก (แพทย์หญิงทวิวัน พันธศรี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ของอาจารย์ป่าน (พญ. ศศิวิมล ศรีสุโข)

Read More
181229s

ขอต้อนรับหมอจากสปป.ลาว สู่ PhD, MSc

181229sภาควิชาขอต้อนรับนพ.แก้วอุดร ธรรมวงศ์ กับ นพ.สถาพร อินทวงศ์ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ที่เดินทางมาศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ที่ภาควิชาสูติฯ มช ขอให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขในภาควิชาตลอดหลักสูตรการศึกษา

Read More