Research Day ครั้งที่ 12

“วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 12

วันที่ 25 ต.ค. 2564 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รายชื่อแพทย์ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

  1. พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์
  2. พญ.ลลิตา ประดิษฐ์
  3. พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช
  4. พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ
  5. พญ.ปิ่นนภา เตอะอ้าย
  6. พญ.แพรทิพย์ พรายแก้ว
  7. พญ.ปาณิศา ฮันตระกูล
  8. นพ.ธนดล สลักเพชร
  9. นพ.นาวิน ศักดาเดช
  10. นพ.พุทธิภณ ไชยพรหม

 

รางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์

รางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ

รางวัลอันดับที่ 3 ได้แก่ พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช

Read More

Announcement CCOG 2022

📣

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2022) : Advanced Practice : The Guideline”

วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Onsite Online On demand

Read More

อ. ปุย ได้รับการแต่งตั้งเป็น รศ.

อ. ปุย ได้รับการแต่งตั้งเป็น รศ.
ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปุย (กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ หมื่นพินิจ) ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (รศ.) ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เป็น รศ. มาแล้วเกือบสองปี)

Read More

ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสูติฯใหม่

ต้อนรับแพทย์ประจำบ้านสูติฯใหม่
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา ขอต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่ทั้ง 10 ท่าน  ซึ่งรวมแพทย์ใช้ทุนสูติฯปีที่ 2 จำนวน 4 ท่านด้วย (คลิกดูได้ที่นี่) และน้องใหม่เอี่ยม intern สูติอีก 4 ท่าน (คลิกดูได้ที่นี่ ) หวังว่าทุกท่านจะได้เรียนรู้และปฏิบัติงานในภาควิชาอย่างมีความสุขและมีความรู้ตลอดสามปีข้างหน้านี้

Read More
Graduate_dent21

ขอแสดงความยินดีกับจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน

Congrat 21

ขอแสดงความยินดีกับจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน:
ภาควิชาจัดสัมมนาจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวช ประจำปี 2521 ซึ่งได้จัดงานแสดงความยินดีด้วยวิถี new normal เป็นงานที่น่าประทับใจของครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา และเป็นประหนึ่งสัญญาครั้งสุดท้ายของชีวิตแพทย์ประจำบ้าน ว่าจะไปเป็นสูตินรีแพทย์ที่ดี มีความสุขและเก่งขึ้นตลอดไป

Read More

รศ.นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รศ.นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ  หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา :
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.ต้น (อาจารย์กิตติภัต) ที่ได้รับการสรรหาอย่างเป็นทางการ จากความทุ่มเท ใส่ใจ จริงจัง ต่อการพัฒนาภาควิชาตลอดเวลาที่ผ่านมา ทำให้รับประกันได้ว่าภาควิชากำลังเดินไปสู่ยุคแห่งครอบครัวที่มีความสุขและความเจริญในทุกด้าน

Read More

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ ผู้ช่วยคณบดี

รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ  ผู้ช่วยคณบดี :
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.แป้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ (กิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก) ขอแสดงความยินดีกับรับผิดชอบด้านกิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งเป็นงานท้าทายที่ชอบของอ.แป้ง จึงนับเป็นก้าวโชคดีของคณะอีกเช่นเดียวกัน

Read More