แสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตและปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 1. ผศ.ดร.นพ.ภูดิศ เจต๊ะวรรณ (อาจารย์กฏ)

และผู้ได้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต

 1. พญ. อุษมา ช้อนนาค (ปั๋ง)
 2. นพ. ณัฐพล เจริญเลิศ (พลลี่)
 3. พญ. ปาจรีย์ เรือนเป็ง (จ๋า)
Read More

เด้นท์สูติฯ คว้ารางวัลการเสนองานวิจัย มากมายจากราชวิทยาลัยสูติฯ

เด้นท์สูติฯ คว้ารางวัลการเสนองานวิจัย มากมายจากราชวิทยาลัยสูติฯ

ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมกับการเสนอผลงานวิจัยของเด้นท์สูติฯ เชียงใหม่ ในงานประชุมประจำปีของราชวิทยาลัยสูติฯ ครั้งที่ 36 ซึ่งเป็นปีที่ทีมสูติล้านนาคว้ารางวัลได้มากเป็นประวัติการณ์ โดย พญ. พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์ (แพท) ได้รับรางวัลที่ 1 พญ. ปาณิศา  ฮันตระกูล (เกน) และพญ. แพรทิพย์ พรายแก้วได้รับรางวัลที่ 2 แพทย์หญิง รัศมิ์รวี จันทรศิริ (บิว) ได้รับรางวัลที่ 3 และพญ. ศุภากร ล้อวิชัยเวช (นิ้ง) พญ. ปิ่นนภา เตอะอ้าย (ปิ่น) และ นพ. นาวิน ศักดาเดช (จิ๊บ) ได้รับรางวัลชมเชย

Read More

สอบบอร์ด basic science ผ่านยกทีม

สอบบอร์ด basic science ผ่านยกทีม

ขอแสดงความยินดีกับทีมแพทย์ประจำบ้านล้านนา (เรสซิเดนท์ 1) ที่สามารถสอบบอร์ด basic science 2021 ผ่านยกทีม (ยิม เนย บอส ควีน แพตตี้ ป่าน ปั๋ง จ๋า พลลี่ จี้บ) หลายคนได้คะแนนลำดับต้น ๆ (รวมทั้งที่ 1 ด้วย) นับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่ง ภาควิชาขอขอบคุณทุกความพากเพียรที่ส่งผลสู่ความสำเร็จนี้

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.แก้วอุดร ธรรมวงศ์

🎉 ขอแสดงความยินดีกับ นพ.แก้วอุดร ธรรมวงศ์ ที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ผ่านลุล่วงไปด้วยดี 👍

Read More

Research Day ครั้งที่ 12

“วันวิจัย” Research Day ครั้งที่ 12

วันที่ 25 ต.ค. 2564 ณ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

รายชื่อแพทย์ผู้นำเสนอผลงานวิจัย

 1. พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์
 2. พญ.ลลิตา ประดิษฐ์
 3. พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช
 4. พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ
 5. พญ.ปิ่นนภา เตอะอ้าย
 6. พญ.แพรทิพย์ พรายแก้ว
 7. พญ.ปาณิศา ฮันตระกูล
 8. นพ.ธนดล สลักเพชร
 9. นพ.นาวิน ศักดาเดช
 10. นพ.พุทธิภณ ไชยพรหม

 

รางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ พญ.พัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์

รางวัลอันดับที่ 2 ได้แก่ พญ.รัศมิ์รวี จันทรศิริ

รางวัลอันดับที่ 3 ได้แก่ พญ.ศุภากร ล้อชัยเวช

Read More