ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🎊ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
💢โดย รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาฯ และ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก มอบเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566