🥳ขอแสดงความยินดีกับแพทยศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ ๕๗
👨‍⚕️นพ.อภินันท์ งามจำรัส
👩‍⚕️พญ.อมราพร จันทร์กระจ่าง
👩‍⚕️พญ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา
👨‍⚕️นพ.สถาพร อินทวงศ์
👨‍⚕️ดร.นพ.แก้วอุดร ธรรมวงศ์