สัมมนาภาควิชาประจำปี 2558 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมดาราทีวี เชียงใหม่ วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เรื่องสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยมีวิทยากรหลัก คือ รศ. น.พ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และ รศ. นพ. ธนู หินทอง ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการกลุ่มย่อย