ReveredSวันที่ 27 เมษายน 2558 ภาควิชาจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา เป็นประเพณีของสูติฯล้านนาที่ดำเนินต่อเนื่องมานานหลายปี เป็นโอกาสที่ลูกศิษย์เก่าใหม่ของภาคได้มาคารวะพร้อมขมาลาโทษ และรับพรจากคณาจารย์ที่สร้างภาควิชามาให้ลูกหลานเติบโตในปัจจุบัน