Clinical Practice in Ob-GYN

Lecturer
คณาจารย์ สูติ-นรีเวช
Category
0 Reviews

Course Description

แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติกรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นคู่มืออ้างอิงและประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะ extern ที่ผ่าน ward สูติ-นรีเวช และเป็นที่ปรึกษาของสูติ-นรีแพทย์ทั่วไปที่จบไปแล้ว


บทความชุดนี้พัฒนาขึ้นโดยคณาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มืออ้างอิง และประกอบการดูแลรักษาผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาแพทย์ ตลอดจนแพทย์สูติ-นรีเวช ที่จบไปแล้วก็สามารถเข้าถึงแนวทางร่วมสมัยนี้ได้ เนื่องจากแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยมีความหลากหลาย หลายอย่างที่ปรากฏในตำรา อาจไม่เหมาะกับโรงพยาบาลนี้ ทางภาควิชาจึงได้พยายามหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และความเหมาะสมกับภูมิภาคแถบนี้ มาประยุกต์สร้างแนวทาง และอาจปรับเปลี่ยนได้อีกในเวอร์ชั่นต่อไป พยายามเลือกเรื่องที่เป็นปัญหาบ่อย ๆ ในทางคลินิก เป็นเวอร์ชั่นที่ 1 ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ไม่ครอบคลุมเนื้อหาอีกจำนวนมาก ในเวอร์ชั่นนี้ประกอบด้วย 10 เรื่องหลัก แต่ละเรื่องจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือ แนวทางปฏิบัติ ความรู้พื้นฐาน หลักฐานการศึกษา และคำถามเพื่อทบทวน ส่วนแรก หรือแนวทางปฏิบัติ คือ CPG ที่กระชับ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของเว็บบุ๊คนี้ ทีมงานจะพยายามอัพเดทเป็นระยะ ๆ และในการปรับปรุงครั้งต่อไปจะเพิ่มเติมเรื่องสำคัญอื่น ๆ เช่น การติดเชื้อเอชไอวีในสตรีตั้งครรภ์ การคัดกรองธาลัสซีเมียในสตรีตั้งครรภ์ เป็นต้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสตรีตั้งครรภ์จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากโรงพยาบาลแห่งนี้