งานสัมมนาประจำปี 2549 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อสัมนาเรื่องการพัฒนาการวิจัยและการบริการวิชาการแก่ชุมชน