PhuditSCongratulations! กับ ผศ. กฏ : ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับการได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ อาจารย์ นพ. ภูดิศ เจต๊ะวรรณ (อาจารย์กฏ)