ภาพงานประชุมวิชาการ CCOG 2024

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเรื่อง “Chiang Mai conference on OB&GYN (CCOG 2024) : The giudeline”
โดยมี รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
🎖️นพ.อลงกรณ์ ชูวงษ์ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์
🎖️รศ.พญ.สาวิตรี พรานพนัส ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
จัดงานโดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.นพ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐพัชร์ จันทรสกา ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขา 2171 สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2567 ที่ผ่านมา

Read More

ทำบุญหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3

📣9 ม.ค. 2567 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2567 และปรับปรังหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม ตึกสุจิณโน ชั้น 3 แล้วเสร็จ ได้จัดพิธีทำบุญขึ้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่
ภาควิชาสูติฯ ขออนุโมทนาบุญ มา ณ ที่นี่ด้วย🙏

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ

🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ จบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Doctor of Philosophy Program in Obstetric and Gynecology)
ผลงานวิจัยจาก Thesis (First authors)
🌟Hepatitis B virus infection in pregnancy: an update on evidence-based management ตีพิมพ์ใน Obstetrical and Gynecological Survey (Impact Factor: 6.2)
🌟Possible association between genetic diversity of hepatitis B virus and its effect on the detection rate of hepatitis B virus DNA in the placenta and fetus ตีพิมพ์ใน Viruses (Impact Factor: 4.7)
🌟Hepatitis B virus genotypes associated with pregnant women in Northern Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Infection and Public Health (Impact Factor: 6.7)
👏และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอโปสเตอร์ในการประกวดผลงานวิจัย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566
Read More

Register CCOG 2024

สิ้นสุดการลอยคอ แฮร่ ‼ การรอคอย 😆
📣เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2567
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2024) The Guideline : CME 18.25 หน่วยกิต”
วันที่ 31 ม.ค. – 2 ก.พ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบ Hybrid Meeting (on site / online)
📍SCHEDULE (อยู่ในคอมเมนต์)
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ CCOG2024
💬หมายเหตุ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาทั้งในรูปแบบ onsite และ online ท่านจะสามารถรับชมย้อนหลังได้เป็นเวลา 6 เดือน (รอประกาศจากทางเพจอีกครั้ง)
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่
📬Contact
Line official : @046worsk
Tel. 053-935-829
Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 1
อันดับ 1 นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ
อันดับ 2 นายกวี ไพโรจน์ธนชัย
อันดับ 3 นางสาวรมิดา แจ้งนิล
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 2
อันดับ 1 นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ
อันดับ 2 นายธนบดี จงสกุลศิริ
อันดับ 3 นางสาวภาสิณี ตรีทิพย์สถิต
❤️กระบวนวิชา 314601 Clerkship in Obstetrics and Gynecology
อันดับ 1 นางสาวสุธาสินี อักษร
อันดับ 2 นางสาวใจเอื้อ หมั่นธรรม
อันดับ 3 นางสาวโชษิตา เปาอินทร์
🙏ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอีกครั้งครับ ภาพอาจจะไม่ครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาถ่ายรูปได้ 📸
Read More

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 21,750 บาท

(ประจำห้องตรวจผู้ป่วยนอกเบอร์ 5)

 

คุณสมบัติ ดังนี้

 1. วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
 2. อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 3. หากมีประสบการณ์ในการทำวิจัย หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือให้ถูกออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 5. หากได้รับการคัดเลือกแล้ว ต้องแสดงเอกสารการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือดภูมิต้านทาน ตามรายการที่คณะแพทย์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะกำหนดก่อนจึงจะได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน

 เอกสารหลักฐาน

 1. รูปถ่าย หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาปริญญาบัตร
 5. สำเนาใบรับรองผลการเรียน
 6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลฯ
 7. สำเนาใบรับรองการตรวจเลือกทหารกองเกิน สด.43 หรือ สด.8 สำหรับชาย
 8. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการปฏิบัติงานจากที่ทำงานเดิม ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://cmu.to/nXYCZ

ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม 2566 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์)

การสอบคัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ (เวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์

Read More

รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และนานาชาติ

ภาควิชาฯ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ

🏆ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ และระดับนานาชาติ

ในพิธีเชิดชูเกียรติ 🏅บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 64 คณะแพทยศาสตร์

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2566

Read More