🎊Congratulations🎊

มาแล้วคร่า!! หลานสาวคนใหม่ ของภาควิชาฯ ยินดีด้วย กับ อ.ณัฐนิตา
คลอดน้องเมื่อวันที่ 3/2/65

อาจารย์ภาควิชาสูติฯ มาแสดงความยินดีกับ อ.ณัฐนิตา คุณแม่ป้ายแดง