รศ.พญ.เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ  ผู้ช่วยคณบดี :
ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับ อ.แป้ง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ (กิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก) ขอแสดงความยินดีกับรับผิดชอบด้านกิจกรรมการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งเป็นงานท้าทายที่ชอบของอ.แป้ง จึงนับเป็นก้าวโชคดีของคณะอีกเช่นเดียวกัน