Big Move: ทีมงานด้านสารสนเทศของภาควิชาได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ของภาควิชาเสียใหม่ ซึ่งเปลี่ยนไปสู่เว็บไดนามิค โดยมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างดังนี้

  • มีระบบ login เพื่อให้คณาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน หรือเจ้าหน้าที่ ได้เข้าสู่ระบบที่เข้าถึงข้อมูลสำคัญภายในภาควิชา
  • คณาจารย์สามารถ submit บทความสำคัญ เอกสารคำสอน หรือ powerpoints ให้นักศึกษาแพทย์ดาวน์โหลดผ่านเว็บได้อย่างรวดเร็ว
  • มีฐานข้อมูลสำคัญของภาควิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึง fulltext ของงานวิจัยที่ภาควิชาทำมาตลอดอายุภาควิชาได้ตลอดเวลา (ผ่านระบบ login) ซึ่งผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกจะเห็นเพียงหัวข้องานวิจัย
  • มีระบบ update ข่าวคราวอย่างรวดเร็ว
  • หนังสือแจ้งเวียนภายในภาคที่นำไปสู่ระบบ paperless มากขึ้น
  • มีระบบเว็บบอร์ด ที่เชิญชวนมาให้พี่น้องแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างสรรค์ภาควิชา
  • เพิ่มข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับภาควิชา เช่น ประวัติความเป็นมา ประวัติอาจารย์อาวุโส