ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเกษียณสุขใจสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี 2566

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงานมหาวิทยาลัยประจำกรณีออกจากงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ชนิด: pdf ดาวน์โหลด โครงการเกษียณสุขใจสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี 2566ตัวอย่าง การกรอกใบสมัคร และ หนังสือรับรองฯ ชนิด: pdf ดาวน์โหลด ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ ชนิด: pdf ดาวน์โหลด แบบฟอร์มและแนวทางการดำเนินการแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ และหนังสือรับรองฯ ชนิด: pdf ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินการ ชนิด: pdf ดาวน์โหลด ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง โครงการเกษียณสุขใจสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ประจำปี 2566 ชนิด: pdf ดาวน์โหลด ***หมายเหตุ : ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน***

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66

แจ้งกำหนดการส่งเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน (OKR) และ แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD66)

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ขอเชิญบุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี 2567

ขั้นตอนต่างๆ

แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาส่วนตัว

การทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง”

ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “แนวตั้ง” สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้จัดทำบัตร และบุคลากรที่บรรจุใหม่ โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง” ตาม Link หรือ QR code ด้านล่างนี้

การลาหยุดงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการของหนังสือรับรองเงินเดือน

View Fullscreen