หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

OD66 ส่ง OKR และ IDP ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 66

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางรากฐานระบบ

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

เชิญเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

เชิญเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Coaching & IDP

ช่องทางการติดต่อ สำหรับผู้กู้ยืมเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนต่างๆ

การทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง”

ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “แนวตั้ง” สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้จัดทำบัตร และบุคลากรที่บรรจุใหม่ โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง” ตาม Link หรือ QR code ด้านล่างนี้

การลาหยุดงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการของหนังสือรับรองเงินเดือน

View Fullscreen

ขั้นตอนการเคลมและการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์