หน้าหลัก

เพิ่มเพื่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางติดต่อไลน์ กยศ.

แจ้งเปลี่ยนแผนการลงทุน และแก้ไขข้อมูลสมาชิก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งการสิ้นสุดความคุ้มครองประกันภัย COVID-19

คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 131/2563 เรื่อง ยกเลิกและมอบอำนาจอนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย

View Fullscreen

ขั้นตอนต่างๆ

การทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง”

ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “แนวตั้ง” สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้จัดทำบัตร และบุคลากรที่บรรจุใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง” ตาม Link หรือ QR code ด้านล่างนี้

การลาหยุดงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการของหนังสือรับรองเงินเดือน

View Fullscreen

ขั้นตอนการเคลมและการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์