ขั้นตอนต่างๆ

  • All
  • ขั้นตอน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาส่วนตัว

การทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง”

ขอประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “แนวตั้ง” สำหรับบุคลากรที่ยังไม่ได้จัดทำบัตร และบุคลากรที่บรรจุใหม่ โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร “บัตรแนวตั้ง” ตาม Link หรือ QR code ด้านล่างนี้

การลาหยุดงาน กรณีที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คู่มือการของหนังสือรับรองเงินเดือน

View Fullscreen

ขั้นตอนการเคลมและการเรียกร้องค่าสินไหม ประกันภัยโควิด 19 สำหรับบุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์

การส่งภาระงานสำหรับบุคลากรที่ Self Quarantine

(ตามประกาศคณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อและ/ หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564)

แนวปฏิบัติการลาสำหรับบุคลากรที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2564

การขอบัตรควบคุมเเขนกั้นรถยนต์

วิธีการขอรับ username และ password แอผพลิเคชั่น K-My PVD

วิธีทำตระกล้า ฝอกฝุ่น PM 2.5

คู่มือการกรอกข้อมูลระบบขอตำแหน่งทางวิชาการ

View Fullscreen

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ขั้นตอนการดวน์โหลดเอกสารส่วบุคคล

การขอรับสวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทำงาน

ขั้นตอนการตรวจการการเลื่อนเงินเดือน

การขอทำบัตรประจำตัว Smart ID Card

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFWskb6bfI7d5a8b1iPCG5GYfvRcAAiyMfrLdPQV9OSoMypg/viewform

วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

วิธีการกรอกข้อมูลเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่