การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงาน

การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของพนง. และข้าราชการ