Untitled-1-2

       “CQIT” เป็นค่านิยม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้พวกเรามีวิถีการทำงานร่วมกัน บนความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่จะทำให้คณะฯ ของเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ และหล่อหลอม ให้บุคลากรปฏิบัติตามตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสวนดอก”

C : Customer Focus มุ่งเน้นผู้รับบริการ

 • เต็มใจในการให้บริการ
 • สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ
 • ให้บริการในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการได้ มีการประกันเวลา
 • เต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้ผู้รับบริการ
 • เข้าใจและให้บริการที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืน
 • พัฒนาระบบการให้บริการให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจในทุกภาคส่วน

Q : Quality ทำงานมีคุณภาพ

 • ทำงานได้ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
 • ทำงานได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน
 • พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่โดดเด่น และแตกต่าง
 • ทำงานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อองค์กร และส่วนรวม
 • กล้าคิดกล้าตัดสินใจ บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ยกระดับคุณภาพ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

I : Innovation ซึมซาบนวัตกรรม

 • สร้างนวัตกรรมในองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน
 • ริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อขององค์กรหรือผู้รับบริการ
 • กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 • นำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนระบบงานในภาพรวมทั่วทั้งองค์กร
 • สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • ต่อยอดระบบเดิม รวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

I : Integrity คุณธรรมคู่ความดี

 • ยึดมั่นในหลักการหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีสัจจะ เชื่อถือได้
 • ยึดมั่นในหลักการธำรงความถูกต้อง
 • ธำรงความถูกต้อง ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์ และชื่อเสียงขององค์กร
 • อุทิศตนเพื่อความยุติธรรม

T : Teamwork ทีมสามัคคี มีผลงาน

 • ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทีม
 • เสนอให้การช่วยเหลือแก่ทีม
 • ยอมรับในคุณค่าของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมความสามัคคีภายในทีมงาน
 • สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
 • เสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย