แนวทางการดำเนินการสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่

  1. ดาวน์โหลด มอบหมายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานนอกสถานที่ >> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
  2. ภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ แจ้งผลผ่าน Mirosoft Form และ บันทึกข้อความ พร้อมแนบเอกสาร (ข้อ 1) ภายในสัปดาห์ที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่
  3. บุคลากรรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์
  4. ภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ ส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ ส่งมายังงานบริหารงานบุคคลภายในวันจันทร์ถัดไปของสัปดาห์ที่มีการปฏิบัติงานนอกสถานที่

ประกาศคณะแพทยศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัย