ด้านการสรรหา : สัญญาจ้าง พนง.ประจำ  :  ความเสี่ยง พนง.ส่วนงาน 

utuu
risk s
BTG
tor ja111

ด้านประวัติบุคลากร

reward_180-500x30044

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

39
reward_441
reward_117

ด้านการเงิน และสวัสดิการ

หนังสือรับรอง_0
saraly_0
5_011
reward_443
tuition-fee-logo-Copy_011
Digital-Pension_0
tuition-fee-logoa_0
loan-for-home_0
tex_0
chack_0
6_011

การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น  &  การเสนอรางวัล ต่าง ๆ 

academic
reward_12

ด้านการลา

reward_111-500x300
cmu-mis2-150x150

บันทึกเสนอ:
ลากิจ : ลาคลอด : ลาป่วยเกินสิทธิ์
พนง.ส่วนงาน & ภาควิชา/ฝ่าย/งาน

ด้านประกันสังคม : การตรวจสุขภาพบุคลากร : ญาติสายตรง

health-insurance-for-staff 111
Health-Check_111
Family_111
21_111
20_111
SSO_0

บัตรประจำตัว & บัตรจอดรถ

18_111
17_111
20_0

ด้านอื่น ๆ

44
car_0
discount_0
call_0
CMU-COOP_0
Add-a-subheading_0
41