โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

“หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ของบุคลากรสายวิชาการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

🗓️ วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 8.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉โดยสามารถรับชมวิดีย้อนหลังโครงการฯ ได้ที่นี่