เคลมผ่านการส่งเอกสาร / และการเรียกร้องค่าชดเชยรายวัน