การขอตำแหน่งทางวิชาการ/การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

academic
Researcher
high positioning