การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

ความเสี่ยงการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง การละเมิด จริยธรรมทางสังคมและ/หรือการทุจริตในหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1