ระเบียบการลา

ระเบียบการลา

แนวปฏิบัติการลาสำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อและ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค COVID-19