CCOG 2019

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 “ครั้งที่ 5” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conferecne on OB&GYN (CCOG 2019) : CCOG IN LOVE” ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2562

สัมมนาประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อุทยานล้านนา รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง การสร้างแผนปฏิบัติการสำคัญตอบสนอง IWISH 2019 : Strategic Initiatives เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแผนกลยุทธ์ IWISH แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ได้ วิทยากรโดย ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More

งานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี

มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง วันที่ 6-8 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More
Dumhua 2019s

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2019

Dumhua 2019sวันที่ 29 เมษายน 2562 ภาควิชาสูติฯ ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา ซึ่งเป็นประเพณีของภาควิชาที่ปฏิบัติกันมาทุกปี ในบรรยากาศที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ขอบคุณคำปั๋นปอนจากอาจารย์อาวุโสทุกท่าน ทำให้พวกเราชาวสูติศาสตร์ มีกำลังใจในการก้าวต่อไปในวันข้างหน้า และมีการจัดงานขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน CCOG2019 ทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Read More

ฉลองปีใหม่ 2562

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสันทนาการ รับประทานอาหารกลาง (โต๊ะจีน) ร่วมกัน พร้อมทั้งมีกิจกรรมลุ้นโชค แจกรางวัลมากมาย ประกวดชุดแต่งกายยอดเยี่ยมในธีม “Sports” และกิจกรรมนันทนาการ เพิ่มความสามัคคี ในหมู่คณะ


Warning: Undefined variable $cls in /var/www/html/obgyn/wp-content/plugins/wprt-addons/shortcodes/imagescarousel.php on line 37
Read More