งานสัมมนาภาควิชา 2559

สัมมนาภาควิชาประจำปี 2559 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ในหัวข้อเรื่อง “INNOVATION” ซึ่งวันที่ 26 สิงหาคม จัดที่ภาควิชา ฯ มีการบรรยายเรื่อง e-evaluation (โดยอ. นพ. ธนวัฒน์ จากภาควิชาออร์โธ) medical records และการทำ workshop  “SIM MUM” วันที่ 27 สิงหาคม จัดที่รีสอร์ทเก๊าไม้ลานนา ได้มีการบรรยายเรื่อง แพทย์ปฏิมากร โดย ร.ศ. นพ. วิทยา ถิฐาพันธ์ (ศิริราช)  e-evaluation (โดยอ.ประไพ จากภาควิขากุมารฯ) และสัมมนา medical ethics (โดย อ. นิมิต มรกต)

Read More

CCOG 2016

การประชุมวิชาการประจำปี 2559 “ครั้งที่ 2” ของภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “Chiang Mai Conference on OB&GYN (CCOG 2019) : Advance Practice” ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

Read More

งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส 2559

ภาควิชาฯ จัดงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโสของภาควิชา (20 เม.ย. 2559) ตามประเพณีของภาคที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี รับฟังข้อคิดเตือนสติ และคำพรจากอาจารย์อาวุโส (อ.สุรีย์, อ.กอสิน, อ.ธวัชชัย, อ.วิโรจน์, อ.เฉลิมชาติ, อ.ประโยชน์, อ.ชัยรัตน์ และอ.พรรณี)ณ ห้องเรียน 2 (ห้องอ.กำจัด) บรรยากาศอบอุ่น สงบสุข สิริมงคล เช่นเดิม

Read More