🎉ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ศิริเลิศ จบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Doctor of Philosophy Program in Obstetric and Gynecology)
ผลงานวิจัยจาก Thesis (First authors)
🌟Hepatitis B virus infection in pregnancy: an update on evidence-based management ตีพิมพ์ใน Obstetrical and Gynecological Survey (Impact Factor: 6.2)
🌟Possible association between genetic diversity of hepatitis B virus and its effect on the detection rate of hepatitis B virus DNA in the placenta and fetus ตีพิมพ์ใน Viruses (Impact Factor: 4.7)
🌟Hepatitis B virus genotypes associated with pregnant women in Northern Thailand ตีพิมพ์ใน Journal of Infection and Public Health (Impact Factor: 6.7)
👏และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอโปสเตอร์ในการประกวดผลงานวิจัย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566