🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ที่มีผลการเรียนดีประจำปี 2565 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 1
อันดับ 1 นางสาวณัชชา ฐิติวัฒนาการ
อันดับ 2 นายกวี ไพโรจน์ธนชัย
อันดับ 3 นางสาวรมิดา แจ้งนิล
❤️กระบวนวิชา 314401 Obstetrics and Gynecology 2
อันดับ 1 นายวรรธนัย พัฒนศักดิ์ศิริ
อันดับ 2 นายธนบดี จงสกุลศิริ
อันดับ 3 นางสาวภาสิณี ตรีทิพย์สถิต
❤️กระบวนวิชา 314601 Clerkship in Obstetrics and Gynecology
อันดับ 1 นางสาวสุธาสินี อักษร
อันดับ 2 นางสาวใจเอื้อ หมั่นธรรม
อันดับ 3 นางสาวโชษิตา เปาอินทร์
🙏ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนอีกครั้งครับ ภาพอาจจะไม่ครบทุกคน เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถมาถ่ายรูปได้ 📸