เรียน อาจารย์ทุกท่าน

ขอเชิญอาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้านรุ่นใหม่ของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ณ ห้องหม่อนเจ้าฯ

รัตติยา