สอบแพทย์ประจำบ้าน 25 เม.ย.

สอบ resident ประจำปี วันที่ 25 เม.ย. MEQ & Essay เวลา 13.00-16.00 น. และสอบ MCQ วันที่ 2 พ.ค. เวลา 13.00-16.00 น.

ขอความกรุณาอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้าน ที่ต้องปฏิบัติงานตามจุดต่าง ๆ ในเวลาดังกล่าว กรุณาวางแผนบริหารจัดการกิจกรรมงานบริการล่วงหน้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย