ขอแสดงความชื่นชม พ.ญ. ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล

คะแนนสอบ basic science ปีนี้สูงสุด 80 คะแนน (ไม่ทราบที่ไหน แต่ไม่ใช่เชียงใหม่)

ในบรรดาผู้เข้าประกวดที่เชียงใหม่ส่งเข้าแข่งขันจำนวน 9 ท่าน
คะแนนสูงสุดได้แก่ ชยดา ตั้งชีวินศิริกุล 79.18 คะแนน
รองลงมา เป็น พนารัตน์ สิริคุณาลัย 78.18 คะแนน
ลำดับที่สามเรามีสองท่าน เกื้อหนุน บัวไพจิตร และรวีวรรณ คำโพธิ์ 77.18 คะแนน