Fetal Cardiac Examination

Lecturer
Suchaya
Category
0 Reviews

Course Description

ภาวะหัวใจพิการโดยกำเนิดเป็นความพิการที่พบได้บ่อยที่สุด แต่มีการวินิจฉัยผิดพลาดได้บ่อยกว่าความพิการอื่นๆ เนื่องจากหัวใจเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่น ๆ มีความแปรปรวนได้บ่อย แม้ว่าเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ในปัจจุบันให้รายละเอียดสูงและมีใช้แพร่หลายมากขึ้น แต่การตรวจให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นระบบ สะสมประสบการณ์มาก มีความคุ้นเคยกับภาพหัวใจทารกในครรภ์ทุกส่วนของโครงสร้าง
อย่างไรก็ตามหนังสือหรือตำราภาษาไทยในด้านนี้มีน้อยมาก ทีมงานผู้เขียนได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและศึกษาวิจัยด้านนี้มา 20 ปี มีการสะสมประสบการณ์และทรัพยากรการศึกษาเรียนรู้ในด้านนี้ในปริมาณมากพอสมควร จึงดำริที่จะรวบรวมและนำเสนอแนวทางในการตรวจหัวใจทารกในครรภ์โดยอิงประสบการณ์และหลักฐานการศึกษา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์กับท่านผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ และส่งเสริมความรู้/ทักษะเชิงลึกในการตรวจหัวใจทารกในครรภ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บทความเว็บนี้เทคนิคและการวิเคราะห์ภาพอัลตราซาวด์อิงตามหลักฐานการศึกษาทางคลินิกและข้อแนะนำขององค์กรชั้นนำในทางอัลตราซาวด์ และยังผนวกการตรวจขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจให้มากขึ้นไปอีก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำรานี้จะมีส่วนช่วยเหลือหรือให้แนวทางในการประยุกต์เทคโนโลยีที่มีอยู่ทั่วไปให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีส่วนเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์ใช้ให้มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคหัวใจพิการโดยกำเนิดได้ก่อนคลอดด้วยความมั่นใจสูง สามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย หรือส่งตัวผู้ป่วยไปสู่การดูแลรักษาในสถานที่ที่มีความพร้อมมากกว่าเป็นต้น หรือแม้แต่การให้โอกาสทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ยังน้อย (สำหรับรายที่ทารกมีความพิการชนิดรุนแรงที่อาจไม่สามารถมีชีวิตรอดได้)