ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและทีมงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับอาชีพในชุมชน เพื่อประเมินความเสี่ยงทางด้านสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในโอกาสถัดไป