ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และบริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

นำโดยคุณชลทิศ เขื่อนแก้ว กรรมการผู้จัดการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช.กับ บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

โดยมี รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. และคุณธารวิมล มโนเพ็ญ ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท อาร์ติซาน ดิจิตอล เอเชีย จำกัด

ลงนามในฐานะพยาน และคณาจารย์จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่