บริษัทในเครือเอไอเอส ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณอาทยา หยู่เย็น

หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือเอไอเอส

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การศึกษาและวิจัย ด้านอาชีวเวชศาสตร์ อาชีวอนามัย

และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกแกพนักงานในพื้นที่่ภาคเหนือ

ภายใต้การดูแลของภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.