โครงการคัดกรองดาวน์

Workshop การคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์

ข่าวดีสำหรับสตรีตั้งครรภ์ในภาคเหนือ: หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ กำลังเริ่มโครงการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์

การประชุมวิชาการเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโครงการคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ ที่ผ่านมา (กันยายน 2553) ได้รับความนิยมอย่างมาก คาดว่าเราจะมีเครือข่ายในภาคเหนือตอนบนกว่า 20 โรงพยาบาล ขณะนี้โครงการได้ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติในโครงการไทยเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว พี่ๆ น้องๆ ในภูมิภาคแถบนี้เตรียมตัวเข้าร่วมโปรแกรม workshop ครั้งต่อไปได้เลย เรามีโครงการร่วมกันในการคัดกรองดาวน์ให้แก่ประชากรไทยภาคเหนือตอนบน 40,000 – 50,000 คน โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ซึ่งราคาปกติประมาณ 1500-3000 บาท)

Read More

อ.มนัสวี มะโนปัญญา

ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ อ.น.พ. มนัสวี มะโนปัญญา (อาจารย์เอ) เข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ในภาควิชา นับเป็นข่าวดี และน่าภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของทั้งภาควิชา และหน่วย gynecologic oncology

Read More

ด่วน! เปลี่ยนวันเวลาเยี่ยมสำรวจ TQA

ด่วน! เปลี่ยนวันเวลาเยี่ยมสำรวจ TQA

เปลี่ยนวันเวลาจากกำหนดการเดิมวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 มาเป็นวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553

การเยี่ยมสำรวจ TQA ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนวันเวลาจากกำหนดการเดิมวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 มาเป็นวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553 ทางภาควิชาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะขอความร่วมมือจากคณาจารย์ในการงดกิจกรรมทางวิชาการในตอนบ่ายวันพุธของทุกหน่วย subspecialty และให้ความร่วมมือกับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ

Read More

ขอต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ TQA

ยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจการประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบ TQA จะมาเยี่ยมสำรวจภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พี่ๆ น้อง ๆ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความยินดีต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ

Read More
bouquet2

รางวัลวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

bouquet2จากการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัยราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแห่งประเทศไทยที่ผ่านมา

แพทย์ประจำบ้านของเรา ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่

 • นพ.กฤดา คุณาวิกติกุล ได้รับรางวัลที่สอง จากการนำเสนอเรื่อง Sensitivity and specificity of Wallach Endo-cellTM endometrial cell sampler in diagnosing
 • นพ.พลวัฒน์ สุทธิชล ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอเรื่อง  Perioperative complications of an outpatient loop electrosurgical excision procedure: a review of 857 consecutive cases
 • พญ.กุณฑรี ไตรศรีศิลป์  ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอเรื่อง  Pregnancy outcomes in women complicated with thalassemia syndrome at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
 • พญ.เปรมจิต เจริญวีรกุล ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอเรื่อง Maternal Death at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital: 17-year experience
Read More

Workshop: คัดกรองดาวน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การวินิจฉัยก่อนคลอดและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์”
วันที่ 9 – 10 กันยายน 2553
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

1.      หลักการและเหตุผล

กลุ่มอาการดาวน์ เป็นความผิดปกติโดยกำเนิดของโครโมโซม ที่พบได้บ่อยที่สุดในทารกแรกคลอด การวินิจฉัยก่อนคลอด เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติการณ์ของทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้ โดยการเจาะตรวจโครโมโซมของทารกในครรภ์ ซึ่งแนะนำในสตรีตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ปี ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้ตรวจพบทารกกลุ่มอาการดาวน์ได้เพียงร้อยละ 20 ของทารกกลุ่มอาการดาวน์ที่คลอดทั้งหมดและยังมีความเสี่ยงต่อการแท้งจึงไม่เหมาะสมที่จะตรวจในสตรีตั้งครรภ์ทุกราย ปัจจุบันได้มีผู้พยายามค้นหาเทคนิคการคัดกรองอื่น ๆ มาช่วยเสริม เช่นการตรวจซีรั่มมาร์คเกอร์ และการใช้ลักษณะความผิดปกติบางประการของทารกที่สามารถตรวจพบได้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เป็นต้น จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยกลุ่มอาการดาวน์ รวมถึงให้คำแนะนำแก่สตรีตั้งครรภ์และคู่สมรสได้อย่างถูกต้อง หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านนี้ และเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยจากการที่อาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกได้รับทุนจากงบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติในหัวข้อเรื่อง “การวินิจฉัยก่อนคลอดและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์” จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวินิจฉัยก่อนคลอดและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์” ขึ้นเพื่อให้แพทย์และพยาบาลที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลทั่วไป สามารถตรวจคัดกรองและวินิจฉัยรวมถึงให้คำปรึกษาเพื่อค้นหาคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคกลุ่มอาการดาวน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้รับความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.       วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

2.1        มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างของโครงการเรื่องการวินิจฉัยก่อนคลอดและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์

2.2        สามารถประยุกต์ใช้การตรวจคัดกรองรวมถึงเทคนิคในการวินิจฉัยทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.      ผู้เข้าร่วมโครงการ

3.1  วิทยากร                                                                    8        คน

3.2  สูติแพทย์ แพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก  30 คน
3.3  พยาบาลสูติศาสตร์ และ ผู้สนใจ   70 คน
3.4  แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 คน
3.5  เจ้าหน้าที่  7 คน
รวม 145 คน

4.      วิทยากร

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ศิริวรรธนาภา
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีรวิทย์ ปิยะมงคล
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องลดา ทองประเสริฐ
 7. อาจารย์ แพทย์หญิงเกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
 8. อาจารย์ แพทย์หญิงสุชยา ลือวรรณ

 

5.  สถานที่

โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัด เชียงใหม่

6.  ระยะเวลา

วันที่ 9 – 10 กันยายน 2553

7.   ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • งบประมาณโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

8.   การลงทะเบียน

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

9.  งบประมาณ

9.1  ประมาณการรายรับ

 • ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณโครงการมหาวิทยาล้ยแห่งชาติ      100,000.- บาท

9.2  ประมาณการรายจ่าย

 • ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (???- x 145 คน x 2 วัน)                       .- บาท
 • ค่าเอกสารและซีดีประกอบการอบรม (100.- x 145 ชุด)                  14,500.- บาท
 • ค่าแผ่นพับ (10.- x 500 แผ่น)                                                 5,000.- บาท
 • ค่าแสตมป์และซองจดหมาย                                                    2,000.- บาท

รวม                                           100,000.- บาท

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการให้บริการการตรวจคัดกรอเพื่อค้นหาและวินิจฉัยทารกในครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการดาวน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยได้รับการเผยแพร่

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การวินิจฉัยก่อนคลอดและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์”
วันที่ 9 – 10 กันยายน 2553
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 กันยายน 2553

08.15 – 08.45 น.       —————-ลงทะเบียน——————–

08.45 – 09.00 น.       ——————พิธีเปิด———————–

09.00 – 09.30 น.       สถานการณ์กลุ่มอาการดาวน์ในประเทศไทย       รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา

09.30 – 10.15 น.       หลักการของการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์   รศ. ดร. นพ. วีรวิทย์ ปิยะมงคล

10.15 – 10.30 น.       ———————-พัก———————–

10.30 – 12.00 น.       การตรวจคัดกรองโดยใช้ซีรั่มมาร์คเกอร์            ผศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ

12.00 – 13.00 น.       ———รับประทานอาหารกลางวัน———-

13.00 – 14.15 น.       ความหนาของถุงน้ำใต้ต้นคอทารก                  รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล

                              (Nuchal translucency, NT)    

14.15 – 14.30 น.       ———————-พัก———————–

14.30 – 16.00 น.       อัลตราซาวน์มาร์คเกอร์ในทารกกลุ่มอาการดาวน์  ศ. นพ. ธีระ ทองสง

 

วันที่ 10 กันยายน 2553

09.00 – 10.30 น.       การวินิจฉัยก่อนคลอดของกลุ่มอาการดาวน์        อ. พญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ

10.30 – 10.45 น.       ———————-พัก———————–

10.45 – 12.00 น.       การให้คำปรึกษาทางพันธุศาสตร์                    รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

                              เกี่ยวกับกลุ่มอาการดาวน์

12.00 – 13.00 น.       ———รับประทานอาหารกลางวัน———-

13.00 – 14.30 น.       การอบรมเชิงปฏิบัติการ                              ทีมวิทยากร

                             – การวัด NT, อัลตราซาวน์มาร์คเกอร์ (แพทย์)    ศ. นพ. ธีระ ทองสง และคณะ

                             – การให้คำปรึกษาแก่คู่สมรส (พยาบาล)           รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ และคณะ

14.30 – 14.45 น.       ———————-พัก———————–

14.45 – 16.00 น.       แนวทางปฏิบัติในการเข้าถึงระบบตรวจคัดกรอง  อ. พญ. สุชยา ลือวรรณ และคณะ 

                              กลุ่มอาการดาวน์ ของ รพ มหาราชนครเชียงใหม่

                             และปัญหาที่พบบ่อยในทางปฏิบัติ

                              (อภิปรายร่วมกันกับผู้เข้าร่วมประชุม)

 

Read More

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สูติฯ มช.

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวช

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์!!…ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครแพทย์ทั่วไปผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเป็นสูตินรีแพทย์ประจำปีการศึกษา 2554

จำนวนทั้งสิ้น 9-10 ตำแหน่ง (แพทย์ใช้ทุน 3-4 ตำแหน่ง, แพทย์ประจำบ้าน 6 ตำแหน่ง) ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี (สำหรับแพทย์ใช้ทุน รวมเวลาทั้งสิ้น 4 ปี) ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทยสภา โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2553 กำหนดวันสัมภาษณ์และประกาศผล ต้นเดือนกันยายน 2553 ผู้สนใจกรุณาติดต่อ พญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ โทรศัพท์ 053-945552, 053-946429 (ในเวลาราชการ) โทรสาร 053-946112 หรือ e-mail: ksrisupu@med.cmu.ac.th Download ใบสมัครได้ที่ด้านล่างของ website ภาควิชาฯ (ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน)

Read More

Workshop: Thalassemia Control

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนหนึ่งในโครงการเมธีวิจัยอาวุโส โครงการดีเด่นแห่งปี 2552 จากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญประการหนึ่งของประเทศไทย การควบคุมและป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเกิดขึ้นใหม่สามารถทำได้ด้วยการตรวจคัดกรองเพื่อหาหญิงตั้งครรภ์และคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ทำการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และให้ทางเลือกโดยยุติการตั้งครรภ์ในกรณีพบว่าทารกเป็นโรค นับเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถลดอุบัติการณ์ของโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย และมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาคู่สมรสที่เป็นคู่เสี่ยง จึงมีความจำเป็นที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั่วไปจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียวิธีต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านนี้ และเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยจากการที่อาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย”ซึ่งในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาจากการได้รับทุนวิจัยนี้ ได้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดจากความรู้เดิม ในการนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเน้นที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงในทางสาธารณสุข และในส่วนที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดความรู้เพิ่มเติมต่อไป จึงได้กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเชิงประยุกต์” ขึ้นเพื่อให้แพทย์ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาสตรีตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลทั่วไป สามารถตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาคู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการมีลูกเป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และได้รับความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 1. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างโครงการควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
 2. สามารถประยุกต์ใช้การตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเพื่อค้นหาคู่สมรสที่มีความ เสี่ยงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. สามารถนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ การวิจัย และการแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงความร่วมมือของประชาคมวิจัย

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิทยากร 13 คน
สูติแพทย์ แพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารก และผู้สนใจ 70 คน
แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 คน
เจ้าหน้าที่ 7 คน
รวม 120 คน

 

4. วิทยากร

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ ทองสง
 2. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ศิริวรรธนาภา
 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
 4. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุพัตรา ศิริโชติยะกุล
 5. รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วีรวิทย์ ปิยะมงคล
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเฟื่องลดา ทองประเสริฐ
 7. อาจารย์แพทย์หญิงเกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
 8. อาจารย์แพทย์หญิงสุชยา ลือวรรณ

วิทยากรรับเชิญ

 1. ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย บุญแสง (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
 2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 3. ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ (ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 4. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ (ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

5. สถานที่

ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. ระยะเวลา

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8. การลงทะเบียน

ไม่เก็บค่าลงทะเบียน

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การควบคุมและป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย: การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาคู่เสี่ยง”
วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2553

08.30 – 09.00 น. Registration  
09.00 – 09.15 น. Opening Ceremony คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ มช.
09.15 – 10.15 น. Essential knowledge of thalassemia ร.ศ. พญ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
10.15 – 10.30 น. Break  
10.30 – 11.15 น. State-of-the-art in prenatal control of severe thalassemia ศ. นพ. ต่อพงศ์ สงวนเสริมศรี
11.15 – 12.00 น. Problems of prenatal control strategy รศ. พญ. พรรณี ศิริวรรธนาภา
12.00 – 13.00 น. Lunch  
13.00 – 14.15 น. Advance in fetal diagnosis and Therapy ; invasive technique for PND;
in utero treament ; Preimplantation Genetic Diagnosis

ผศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
อ.พญ. เกษมศรี ศรีสุพรรดิฐ
รศ. ดร. นพ. วีรวิทย์ ปิยะมงคล

14.15 – 15.15 น. Exclusive summay from research:
Screening technique ; what is the best? Answer from multicenter study
ศ. ดร. วัชระ กสิณฤกษ์
รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
รศ. พญ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
15.15 – 15.30 น. Break  
15.30 – 16.00 น. Guideline for prenatal screening of severe thalasemia diseae from research to clinical application รศ. นพ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2553

08.30 – 9.45 น. Sonomarkers of HbBart’s disease ศ. นพ. ธีระ ทองสง
09.45 – 10.15 น. Basic sonomarker in predicting Hb Bart’s disease simply for general OB-Gyn;
part 1 (CT ratio, Placental thickness )
อ. พญ. ยุรี ยานาเซะ
10.15 – 10.30 น. Break  
10.30 – 11.00 น. Basic sonomarker in predicting Hb Bart’s disease simply for general OB-Gyn ;
part 2 (liver and slpeenic measurement)
อ. พญ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
11.00 – 12.00 Doppler study in predicting Hb Bart’s disease อ. พญ. สุชยา ลือวรรณ
12.00 – 13.00 น. Lunch  
13.00 – 14.00 น. Fetal echocardiography in Hydrops fetalis ผศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
14.00 – 14.45 น. Exclusive summary for doppler study in predicting Hb bart’s disease ศ. นพ. ธีระ ทองสง
14.45 – 15.00 น. Closing ceremony  
Read More