ฉลองปีใหม่ 2563

ภาควิชาจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ระเบียง ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทั้งมีกิจกรรมลุ้นโชค แจกรางวัลมากมาย 

Read More

MFM CMU Conference 2020 : Update in Maternal Fetal Medicine

การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

เบาหวานในมารดา โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต

การประชุมวิชาการเครือข่ายโภชนาการช่วงแรกของชีวิต (Early Life Nutrition Network)  เรื่อง “เบาหวานในมารดา โภชนาการในช่วงแรกของชีวิต” โดยประธานเครือข่าย รศ.นพ.วิทยา ฐิถาพันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Read More

งานสัมมนาภาควิชา 2563

สัมมนาประจำปี 2563 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สวนสัตน์ เชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ในหัวข้อ”2020 IWISH : OKRs” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ เป้าหมายและตัวชี้วัดสำคัญ ไปปรับใช้ในการดำเนินการของภาควิชา เพื่อให้สอดคล้องไปกับการดำเนินการของคณะแพทยศาสตร์ได้ วิทยากรโดย ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา หัวข้อ “OKRs คืออะไร” และ อ.พญ.ณัฐนิตา มัทวานนท์ หัวข้อ “OBGLA (OBGYN learn anywhere)” และ ผศ.นพ.ฉลอง ชีวเกรียงไกร หัวข้อ “Healthy program”

Read More