ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ต่อสถานศึกษา ในด้านการจัดการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงภาควิชาในดวงใจของนักศึกษา นั้น

บัดนี้ คณะได้สรุปผลการสำรวจนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับการโหวตเป็นภาควิชาในดวงใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565