💢รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

🔅มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ แด่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ อดีตท่านรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ อดีตรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

💢เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ภาควิชาปรสิตวิทยา ชั้น 5 อาคาร MD คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่