Congrat 21

ขอแสดงความยินดีกับจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้าน:
ภาควิชาจัดสัมมนาจบการศึกษาของแพทย์ประจำบ้านสูติ-นรีเวช ประจำปี 2521 ซึ่งได้จัดงานแสดงความยินดีด้วยวิถี new normal เป็นงานที่น่าประทับใจของครอบครัวสูติศาสตร์ล้านนา และเป็นประหนึ่งสัญญาครั้งสุดท้ายของชีวิตแพทย์ประจำบ้าน ว่าจะไปเป็นสูตินรีแพทย์ที่ดี มีความสุขและเก่งขึ้นตลอดไป