แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมไปเป็น รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting