ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ   โลจนาภิวัฒน์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.ประภาพร   สู่ประเสริฐ

รองคณบดีด้านวิชาการ

รศ.ดร.พวงทิพย์   คุณานุสรณ์

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ผศ.พญ.จีระนันท์   คุณาชีวะ

ผู้ช่วยคณบดี

รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา