นักศึกษาช่วยงานวิจัย

ประกาศ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทำงานเกี่ยวกับการวิจัยในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ประจำปีการศึกษา  2566

หมายเหตุ : มีการอัปเดตข้อมูลในทุก ๆ วัน หากโครงการใดมีนักศึกษาสมัครเข้ามาครบตามจำนวนแล้ว จะไฮไลท์ด้วยสีเทา
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/Gj2x4 (Click)