นักศึกษาช่วยงานวิจัย

ประกาศ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทำงานเกี่ยวกับการวิจัยในระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน

ประจำปีการศึกษา  2565

หมายเหตุ : มีการอัปเดตข้อมูลในทุก ๆ วัน หากโครงการใดมีนักศึกษาสมัครเข้ามาครบตามจำนวนแล้ว จะไฮไลท์ด้วยสีเทา
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://cmu.to/3bBLx (click)