รายละเอียด

ลิงค์ขั้นตอนการผ่อนผันทหารกองประจำการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และ Facebook Fanpage : ผ่อนผันทหารฯ CMU

สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษา และทำเรื่องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
  • นักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ยังไม่ได้รับเอกสารแบบ สด.43) ให้นำสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้ มายื่นที่หน่วยกิจการนักศึกษา
   • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
   • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35)
   • หนังสือรับรองการเรียน รด. (สำหรับนักศึกษาที่เรียน รด.)
   • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน
   • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 

 • กรณีนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษาจะต้องไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในหมายเรียกฯ โดยให้ไปขอผ่อนผันการตรวจเลือกในฐานะนักศึกษาอีก 1 ปี เนื่องจากยังมีสถานะไม่สำเร็จการศึกษา

 

          ทั้งนี้ เมื่อจบการศึกษา และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือก เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (จับสลากใบดำ – แดง) กรณีที่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการ ให้ Download เอกสารการประชาสัมพันธ์การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารของแพทย์ทุนรัฐบาล และดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในเอกสารต่อไป