ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มทุนการศึกษา

 

แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์

  • แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการเรียนดี, โควตา, กสพท., โครงการพิเศษ (นักกีฬา) และโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล ปีการศึกษา 2567 >> Coming soon
  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการเรียนดี, โควตา, กสพท., โครงการพิเศษ (นักกีฬา) และโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล ปีการศึกษา 2567 >> Coming soon
  • แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2567 >> Comong soon
  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2567 >> Comong soon
  • แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ปีการศึกษา 2567 >> Comong soon
  • ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ปีการศึกษา 2567 >> Comong soon