รายละเอียดผู้เข้าร่วมโครงการฯ

1.รับสมัครนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 , 5 และ 6

2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี และไม่เคยซ้ำชั้นเรียน

3.สอบผ่าน ศรว. ขั้นตอนที่ 1 และ/หรือ ขั้นตอนที่ 2

4.เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจแข็งแรงดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการอาศัยอยู่ต่างประเทศ (ผลการตรวจ Psychological Test จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์)

5.หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี จากการทดสอบภาษาอังกฤษรายการใดรายหนึ่งต่อไปนี้

1.CMU- eTEGS (สถาบันภาษา มช.) ไม่ต่ำกว่า  75 คะแนน
2.TOEFL (Paper- Based) ไม่ต่ำกว่า 525 คะแนน
3.TOEFL (Computer-Based) ไม่ต่ำกว่า 197 คะแนน
4.TOEFL (Internet-Base) ไม่ต่ำกว่า   71 คะแนน
5.IELTS ไม่ต่ำกว่า  5.5 คะแนน

6.ฝึกปฏิบัติงานช่วงเวลากระบวนวิชาเลือกเสริมประสบการณ์ทางคลินิก 1,2 และ 5,6 ระยะเวลา 4 สัปดาห์ หรือตามที่มหาวิทยาลัยต่างชาติกำหนด

7.พิจารณาสำหรับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทางการแพทย์ที่มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

สามารถศึกษาข้อมูล MOU เพิ่มเติมได้ที่ ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ ปี 2563 – หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ (cmu.ac.th)

1. คณะแพทยศาสตร์จะเป็นผู้เปิดรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนบางส่วนจากทางคณะในการเดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน

2.คณะแพทยศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ภายใน 6-8 เดือนก่อนการฝึกปฏิบัติงานเริ่มขึ้น

3.ติดตามการประกาศรับสมัครนักศึกษาจากทางเวปไซต์ https://w1.med.cmu.ac.th/edserv/student-affair/

1.ผู้ที่ได้รับทุนในโครงการฯ จะต้องเป็นผู้ดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาและดูงาน/ฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์

2.ผู้ที่ได้รับทุนในโครงการฯ จะต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และแบบประเมินการศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน (Evaluation Form) ที่สถาบันต่างชาติเป็นผู้ประเมินให้คณะฯ เพื่อประเมินผลการเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจะเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของหน่วยกิจการนักศึกษา

3.ผู้ที่ได้รับทุนในโครงการฯ จะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน ภายใน 15 วัน

4.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันต่างประเทศ แห่งหนึ่ง จำนวน 2 คนขึ้นไป หรือหากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางคนเดียว ให้ระบุชื่อองค์กร หรือสมาคม หรือผู้ดูแลนักศึกษาระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ ให้ทางคณะฯ ทราบ

5.ผู้ที่ได้รับทุนในโครงการฯ ต้องทำประกันการเดินทางตามเงื่อนไขที่แต่ละมหาวิทยาลัยต้นสังกัดและคณะแพทยศาสตร์กำหนด หากกรณีได้รับอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย (Health Insurance) อุปกรณ์การเรียนการสอน ณ ต่างประเทศ เสียหาย (Medical Student Liability) หรือถูกฉ้อโกง/หลอกลวง/ล่อลวงจากบุคคลอื่น ๆ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับทุน

6.คณะฯ จะติดตามผลการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีปัญหาด้านผลการเรียนหรือเรื่องอื่น ๆ คณะฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับทุนสนับสนุน และหากนักศึกษาต้องดำเนินการสอบซ่อมในภาควิชาต่าง ๆ นักศึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการด้วยตนเอง

7.คณะฯ การันตีการได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากคณะฯ ต่อเมื่อสถาบันต่างประเทศตอบรับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาและนักศึกษาเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานจริง แต่การพิจารณารับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับสถาบันต่างประเทศ

8.นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากคณะฯ ในชั้นปีที่ 4 มีความประสงค์จะขอรับทุนอีกในชั้นปีที่ 5 หรือ 6 คณะฯ จะพิจารณาจากผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนก่อน

9.นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจากคณะฯ จะต้องนำเสนอแบบ Oral Presentation เกี่ยวกับการเดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันต่างประเทศ ในงานประชุมต่าง ๆ ที่คณะฯ จัดขึ้น เช่น งาน Grand Round เป็นต้น

10.ในกรณีที่ถูกยกเลิกการฝึกปฏิบัติงาน เนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตามจากสถาบันต้นสังกัด คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น