• โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำหรับนักศึกษาแพทย์ สังกัด ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 >> coming soon
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สำหรับนักศึกษาแพทย์ สังกัด ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 >> coming soon

โครงการเรียนดี, โควตา, กสพท., โครงการพิเศษ (นักกีฬา) และโครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 >> coming soon

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สังกัดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 >> coming soon

นายกนก   ศิริเขตต์

หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร.053-935271,  053-935276 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.)

โทรสาร. 053-936207

หรือ Inbox เพจหน่วยกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช.