วิสัยทัศน์

หน่วยกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงานของสถาบันการแพทย์ชั้นนำ ระดับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

      1. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม

         สู่มาตรฐานสากล

      2. สนับสนุนด้านสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา

      3. ปลูกฝังความรู้ในงานวิจัย

      4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

 

นโยบาย และวัฒนธรรมหน่วยงาน

การเรียนรู้และการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง