หลักสูตร

หลักสูตรก่อนปริญญา

Undergraduate

หลักสูตร ป.โท-ป.เอก

M.S. Degree / Ph.D. Degree

หลักสูตรหลังปริญญา

Postgraduate

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน

Residency training

LIFELONG EDUCATION วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรที่สามารถสะสมหน่วยกิต เพื่อต่อยอดสู่หลักสูตรปริญญาได้

รับผิดชอบโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์